پایگاه اطلاع رسانی شهرداری عمادده

پیغام هفته

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست!
امتحان ریشه هاست!
ریشه هم هرگز اسیر باد نیست!
زندگی چون پیچکی است!
انتهایش می رسد پیش

خدا